Labels

January 14, 2010

ใน ขณะนี้เราจบพบวามีการดําเนินการบางอยางจาก ICT หรือหนวยราชการบางสวน ทําใหเกิดการกีดขวางการเขาใช งาน c-box ไมวาจะเปนเวปการเมือง หรือไมก็ตาม โดยจะ เปลี่ยนการควบคุมนี้ไปในพื้นที่ตางๆวนเวียนกัน แนนอน ยอมทําใหเกิดความรําคาญในการกระทําดังกลาวเปนอยาง ยิ่ง ในการตอสู เรื่องนี้เปนเรื่องที่เราทานสามารถแกไขไดไม
ลําบากนัก เพียงแตใหมีลําดับ หรือขั้นตอนในการเรียกใช งานกันสักหนอย ก็จะทําใหการแกไขบังเกิดผล

ภาพนี้เปนตัวอยางของปญหาทีเกิดขึน นันคือ ่ ้ ่ ชองสําหรับ Log in และ post หดสั้นลง เราไมสามารถ Log in เขาใชงาน cbox ได และ cbox ไมมีการ update ตองคอยกด refresh อยูเรื่อยๆ

ถา เจอะเจอปญหาดังกลาว เราอาจแกปญหา ในเบื้องตน โดยการลบคุกกี้ ของ Browser ที่ เราใช เชนใน IE เลือกเมนู Tools ใน -> Internet Options ในสวน Browsing History Click ทีปุม Delete …. ่

จะปรากฏ หนาตาง Delete Browsing History ขึ้นมา จากนันก็ Click ทีปุม Delete ้ ่ ก็เปนอันเสร็จ

สําหรับ FireFox เลือกเมนู Tools และเลือกที่ Options เมื่อหนาตาง Options ปรากฏขึ้นมา ใหเลือกไปที่ Tab Privacy และ click เลือกที่ remove individual cookies

ในหนาตาง Cookies Click ทีปุม Remove All Cookies ่ เพื่อลบคุกกี้

ถา เราเคลียรคุกกี้แลว ยังไมสามารถแกปญหาได ก็มาถึงขันที่ตองใช ้ โปรแกรม UltraSurf มาแกไขปญหานี้ สําหรับทานทียังไมมี สามารถ ่ เขาไป Download ไดที่ http://www.ultrasurf.net และเขาไปที่ link download ให click เลือกที่ download release version ultrasurf xx(.exe) แตทานที่ใช firefox จะตอง Download Add-on ของ Firefox เพิ่มมาดวย

เมื่อ click ที่ link download release version ultrasurf xx(.exe) ก็จะปรากฏหนาตาง เพื่อให Save file ให Click ที่ ปุม Save จากนัน ก็เลือก folder ที่ ้ จะเก็บ file นี้ แนะนําให เก็บลง ที่ Desktop ของเครื่องเลยก็ได เมื่อ download เสร็จ เราก็จะได ตัวโปรแกรม UltraSurf เพื่อ เอาไวใชงาน

สวนทานที่ใช FireFox ให download ตัว Add-on เพิ่มมาดวย ไฟลที่ไดจะ เปนไฟลที่ถูก Zip มาตองทําการ แตกไฟลกอน โดย Click ขวา ที่ไฟล นั้น แลวเลือก Extract เราก็จะได ไฟล wjbutton_en.xpi ขึ้นมา

การติดตั้ง Add-on เขาไปใน FireFox ใหเปดโปรแกรม FireFox ขึ้นมา จากนั้นก็ลาก ไฟล wjbutton_en.xpi ไปปลอยลงใน FireFox ดังภาพ

หลังจากนั้น โปรแกรม FireFox จะเริ่ม ติดตั้ง Add-On ให รอจน ปุม Install เปลี่ยนเปน Install Now แลวคอย click ที่ปุมดังกลาวเพื่อเริ่มการติดตั้ง

เมื่อโปรแกรมทําการติดตั้ง Add-on เสร็จ ให click ที่ปุม Restart FireFox เพื่อเปดใชงาน FireFox ใหม

เมื่อโปรแกรม Firefox ถูกเปดขึ้นมาใหม เราจะสังเกตุ วามี คําวา WJ Disable (ตัวอักษรสีแดง) ปรากฏ ที่ Status Bar ของ Firefox

ในกรณีที่เราใชการเคลียร คุกกี้ แลวไมสามารถจัดการ ปญหาของ cbox ได ก็ใหลองใช โปรแกรม UltraSurf มาใช แกไขปญหาดังกลาวแทน

การ ใชงานโปรแกรม UltraSurf ให Double Click ที่ โปรแกรม UltraSurf หลังจากนั้น ก็จะปรากฏ 1. หนาตางของ โปรแกรม UltraSurf 2. Icon รูปกุญแจ 3. หนาตาง IE เพิ่มขึ้นมา ใหรอจนกระทั่ง โปรแกรม UltraSurf สามารถติดตอ Server ไดสําเร็จ

จากนั้นใหพิมพ url address ของเวป เขาไปทีชอง Address ่ โดยตรง

หนา cbox เมื่อเรียกผาน โปรแกรม UltraSurf ก็จะ เปนปกติ

สําหรับทานที่ใช Browser IE ใหปด โปรแกรม UltraSurf โดย click ที่ Exit หรือ Click ขวา ที่ icon รูปกุญแจ แลวเลือก Exit

เมื่อ ปรากฎ หนาตาง Exit Warning ของ UltraSurf ให click เลือกที่ปุม Keep IE and Exit ถาหากทานไมไดปด UltraSurf จะมีผลโดยตรงกับการรับ ฟง สัญญาน Internet Radio ซึ่งอาจทําใหเกิด Buffer ขึ้น บอยๆ

สําหรับทานที่ใช Browser Firefox เมื่อเปดโปรแกรม UltraSurf ขึ้นมาใชงานแลว Firefox ยังไม สามารถใช cbox ไดตามปกติ

กอนเขาหนาเวป ให click ที่ ตัวหนังสือ WJ Disable เพื่อจะ เรียก ใช Add-on บน Firefox กอน เมื่อ click แลว ตัวหนังสือ จะเปลี่ยนเปน WJ Enable และ เปนตัวอักษรสีเขียว

จากนั้นใหพิมพ url address ของเวป เขาไปทีชอง Address ่ โดยตรง หนา cbox เมื่อเรียกผาน โปรแกรม UltraSurf และ มีการเรียกใช Add-on บน FireFox ก็จะเปนปกติ เมื่อหนา cbox เปดมาเปน ปกติแลวใหปด การใชงาน UltraSurf เชนเดียวกับ การใช ใน IE ถาหากทานไมไดปด UltraSurf จะมีผลโดยตรงกับการรับ ฟง สัญญาน Internet Radio ซึ่งอาจทําใหเกิด Buffer ขึ้น บอยๆ
January 08, 2010

ศิลป

http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo

แน่ะนำ youtub


ซึ่ง กินใจ


รักกันบนหัวกู ( ต้องดูให้จบนะ ) ## http://www.youtube.com/watch?v=Lie2LbsA3u4

December 22, 2009

ฝากรูป เอาไว้ใช้แสดงรูปใน C box1. ให้เข้าเว็บ http://xn--12c6cez7ezb.com
2. เลือก tap ฝากรูป
3. กด Browse
4. เลือกรูปที่ต้องการ ที่อยู่ในเครื่องเรา นะครับ
5. open รูปที่เลือก
6. กด ยืนยันการฝากรูป
6.1 รอแป๊ปนึง ถ้าเน็ตเร็ว7. คริกขวา ที่รูปเลยครับผม
8. จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้เราเลือก Properties (อยู่ล่างๆหน่อยนะครับ)
9. มันจะขึ้น หน้าต่างขึ้นมาใหม่อันนึง แล้ว ให้หาบรรทัดที่เขียนว่า Location ให้ copy ตั้งแต่
http:// มาจนถึง .GIF หรือ http:// มาจนถึง .jpg


เหตุที่ให้คลิกขวารูปข้างซ้าย เพราะ รูปที่ด้านซ้าย ได้ย่อขนาดมาแล้ว ทำให้สามรถเอาไปใช้ที่ C box ได้เลย ครับผม